• Biên dịch tài liệu Việt Lào về giáo dục, đào tạo – tỉnh BG

    Biên dịch tài liệu Việt Lào về giáo dục, đào tạo – tỉnh BG

    Tỉnh BG tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; Đặc biệt, Đảng bộ chính quyền Nhân dân tỉnh BG luôn trân trọng, tự hào về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh BG với một số tỉnh kết nghĩa anh em của Lào