• Cung cấp phiên dịch lĩnh vực nông nghiệp Công ty phân bón Bình Điền