• Hiệp định chống đánh thuế 2 lần giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

  Hiệp định chống đánh thuế 2 lần giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

  HIỆP ĐỊNH

  GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ VIỆC TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

  Mong muốn ký kết một Hiệp định về tranh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập;

   

  ĐIỀU 7. LỢI TỨC DOANH NGHIỆP

  1. Lợi tức của một doanh nghiệp của một nước đã ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại nước kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cở sở thường trú đó:
  2. Thể theo các quy định tại khoản 3, khi một xí nghiệp của một nước ký kết tiến hành kinh doanh tại nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại nước kia thì tại một nước ký kết sẽ có những khoản lợi tức được phân bổ cho cơ sở thường trú nói trên mà cơ sở đó có thể thu được, nếu nó là một xí nghiệp riêng tách biệt cùng tham gia vào các hoạt động như nhau hay tương tự trong cùng những điều kiện như nhau hay tương tự và có quan hệ hoàn toàn độc lập với xí nghiệp mà cơ sở đó được coi là cơ sở thường trú.
  3. Trong khi xác định lợi tức của một cơ sở thường trú, cơ sở này sẽ được phép khấu trừ tất cả các khoản chi phí thực tế phát sinh phục vụ hoạt động kinh doanh do cơ sở thường trú đó thực hiện gồm cả chi phí điều hành và chi phí quản lý chung được phép khấu trừ, mặc dù chi phí đó phát sinh tại nước nơi cơ sở thường trú đó đóng hoặc ở bất kỳ nơi nào khác.
  4. Trường hợp tại một nước ký kết vẫn thường xác định các khoản lợi tức được phân bổ cho một cơ sở thường trú trên cơ sở phân chia tổng các khoản lợi tức của xí nghiệp thành những phần khác nhau không có nội dung nào tại khoản 2 ngăn cản nước ký kết đó xác định lợi tức chịu thuế theo cách phân chia theo thông lệ trên. Tuy nhiên, phương pháp phân chia được chấp nhận sẽ có kết quả phù hợp với những nguyên tắc nếu trên tại Điều này.
  5. Không một khoản lợi tức nào sẽ được phân bổ cho một cơ sở thường trú chỉ vì lý do cơ sở thường trú đó mua hàng hóa hay tài sản cho xí nghiệp
  6. Theo nội dung các khoản trên, các khoản lợi tức được phân bổ cho cơ sở thường trú chỉ vì lý do cơ sở thường trú đó mua hàng hóa hay tài sản cho xí nghiệp.
  7. Khi lợi tức bao gồm các khoản thu nhập được đề cập riêng tại các điều khác của Hiệp định này thì các quy định tại điều đó không bị ảnh hưởng bởi những quy định tại Điều này.

  ĐIỀU 8. VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI QUỐC TẾ VÀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

  1. Lợi tức thu được từ hoạt động của tàu thủy, máy bay hay phương tiện vận tải đường bộ vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại nước ký kết nơi đóng trụ sở điều hành thực tế của xí nghiệp.
  2. Những quy định tại khoản 1 cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào một tổ hợp, một liên doanh, hay mộ hãng hoạt động quốc tế.

  Chi tiết mời liên hệCông ty CP Kết nối Việt Lào

  Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

  SĐT: 0243.5190058

  Email: info@vietlaoco.com

  Website: vietlaoco.com

  Hotline: 0977386878