• Luật lao động – CHDCND Lào

  Luật lao động – CHDCND Lào

  Luật Lao động nhằm mục đích xác định các nguyên tắc, quy định và biện pháp về lao động (1), xây dựng và phát triển các kỹ năng của người lao động, bố trí công việc (2), sử dụng lao động, điều chỉnh các mối quan hệ lao động, và quản lý lao động để nâng cao chất lượng và năng suất của lực lượng lao động trong xã hội (Trích Luật Lao động- CHDCND Lào)

   

  Chương 1

  Quy định tiền lương hoặc tiền công

  Điều 104 (Sửa đổi) Tiền lương hoặc tiền công

  Tiền lương hoặc tiền công là tiền thù lao làm việc của người lao động mà người sử dụng lao động phải trả theo hợp đồng lao động thành tháng, ngày, giờ, khoán hoặc theo sản phẩm.

  Điều 105 (Sửa đổi) Tiền công tối thiểu

  Tiền công thấp nhất là mức tiền lương hoặc tiền cong  mà Nhà nước ban hành tại mỗi thời kỳ để đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động.

  Điều 106 (Mới) Lương cơ bản và tổng tiền lương

            Lương cơ bản là tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hợp đồng lao động trên cơ sở thỏa thuận của hai bên dựa vào học vấn, tay nghề, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm làm việc.

  Tổng tiền lương là tiền mà người lao động nhận được tất cả trong tháng gồm có lương cơ bản, tiền hỗ trợ chức vụ, phí sản xuất và chính sách khác.

  Điều 107 (Mới) Tiền công hàng ngày và theo sản phẩm

  Tiền công ngày là thù lao làm việc mà người lao động được nhận hàng ngày trên cơ sở hợp đồng lao động.

  Tiền công theo sản phẩm là thù lao theo sản phẩm mà người lao động được nhận trên cơ sở hợp đồng lao động.

  Mức tiền công ngày và tiền công theo sản phẩm tổng cộng trong một tháng phải không được thấp hơn tiền công tối thiểu

  Điều 108 (Sửa đổi) Quy định tiền lương hoặc tiền công tối thiểu

            Nhà nước ban hành mức tiền lương hoặc tiền công tối thiểu trong từng thời điểm dựa theo kết quả thương thảo của 3 cơ quan.

  Nhà nước không cho phép người sử dụng lao động quy định mức tiền lương hoặc tiền công tối thiểu mà đã ban hành trong từng thời điểm.

  Tiền lương hoặc tiền công tối thiểu có thể quy định theo vùng và lĩnh vực công việc.

  Điều 109 (Sửa đổi) Hình thức và cách thức trả tiền lương hoặc tiền công

  Tiền lương hoặc tiền công có thể được trả bằng tiền hoặc đồ vật.

  Việc trả tiền lương hoặc tiền công mỗi lần người sử dụng lao động phải lập danh sách trả tiền rồi cho người lao động ký vào.

  Người sử dụng lao động phải công bố sổ sách tính tiền lương hoặc tiền công cho người lao động. Việc trả bằng đồ vật thay cho tiền lương hoặc tiền công phải ở tỉ lệ phù hợp và được quy ra thành tiền nhưng phải được sự đồng ý của người lao động hoặc đại diện người lao động.

  (Trích luật lao động CHDCND Lào – quý khách vui lòng dowload bản đầy đủ tại  https://drive.google.com/file/d/15rVmrPMiDuIjOiZXsJvkYEL4hSxIm07O/view?usp=sharing

   

  Chi tiết mời liên hệCông ty CP Kết nối Việt Lào

  Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

  SĐT: 0243.5190058

  Email: info@vietlaoco.com

  Website: vietlaoco.com

  Hotline: 0977386878