• Luật thuế năm 2019 – CHDCND Lào

    Luật thuế năm 2019 – CHDCND Lào

    Luật về Thuế quy định các nguyên tắc, chính sách, nội quy và điều khoản  về việc xuất khẩu – nhập khẩu, quá cảnh và lưu thông hàng hóa trong Nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy, khuyến khích, bảo hộ sản phẩm hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong nước, việc đầu tư, hợp tác với nước ngoài và xuất khẩu (Trích Luật thuế CHDCND Lào)